De bewonerscommissie Noordse Park en omgeving vertegenwoordigt bewoners van een 400- tal woningen van Mitros in Pijlsweerd-Noord en Nijenoord-Oost. Er zijn inmiddels in onze buurt veel koopwoningen en Verenigingen Van Eigenaren.

Het gaat hierbij om de straten: Engelen van Pijlsweertstraat, Schouwweteringstraat, Kokkenhoflaan, Enthofstraat, David van Mollemstraat, Petemoederslaan en Willem Hedastraat

Om informatie beschikbaar te maken en om de communicatie te verbeteren is er onder meer deze website. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar huis aan huis een nieuwsbrief verspreidt en wordt af en toe in De Noordwester, de wijknieuwsbrief van het Wijkservicecentrum Noordwest over de buurt geschreven.

De bewonerscommissie zet zich onder andere in voor de belangen van bewoners uit de buurt, maar organiseert ook regelmatig activiteiten voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen.

De bewonerscommissie is samen met Mitros een Pilot huurderparticipatie gestart ism. VvE Petemoederslaan.

We zijn zoekend naar de rol van de BC. Hoe betrekken we huurders bij besluitvorming?

We willen geen 2- deling tussen huurders en kopers

We willen graag met elkaar (huurders, VvE en Mitros) investeren in de buurt en woningen (voorbeeld: isolatie)

Huurders en kopers met elkaar verbinden. Door bijv. straatfeest. Ander idee is buurt-/straatvergadering op onderwerp. Samenlevingsopbouw.

Intentie: gezamenlijke verantwoordelijkheid

BC geeft aan graag een keer als toehoorder aanwezig te willen zijn bij een ALV

BC gaat er vanuit dat bij een positieve pilotuitkomst, de uitkomsten van de Pilot, ook voor de andere straten met VvE gaat gelden.

 

Mitros standpunt:

Huurders in een VvE kunnen rekenen op een gelijkwaardige, maar niet per definitie dezelfde dienstverlening als huurders in een huurcomplex. De huurder merkt in de dienstverlening en kwaliteit van hun woning zo min mogelijk dat hij in een VvE woont. We zijn duidelijk wanneer huurders dit wel merken en we leggen dit eenvoudig uit.

Voorstel voor structuur is een halfjaarlijks overleg (voorjaar en najaar) vooraf aan ALV

Beide partijen kunnen verzoeken tot overleg

BC heeft een adviserende rol. Mitros is verplicht om info te geven

Minder van belang zijn de financiële stukken. Deze worden niet aangeleverd

Groot onderhoud en leefbaarheid zijn geen hamerstukken.

Huurders worden goed betrokken en geïnformeerd over besluiten van de ALV. Huurders krijgen de ruimte om in de vereniging van de VvE te participeren. We willen onze huurders positief verrassen, bij voorbeeld door hem of haar uit te nodigen om mee te gaan naar de ALV of om deel te nemen aan een commissie van de VvE.

Het huishoudelijk reglement moet een bijdrage leveren aan het prettig samenwonen in de VvE. We stemmen in met het opstellen van het huishoudelijk reglement als de eigenaren en huurders daar expliciet om vragen. Het moet ook meerwaarde hebben ten opzichte van de regels die in de splitsingsakte staan. Ook moeten de regels in lijn zijn met onze algemene huurvoorwaarden.

We gaan ervan uit dat deze pilot een meerjaren investering is.

 

Ere-lid:

Ere-voorzitter Hans Bosman overleden 22-03-2023; Hans heeft zich de afgelopen dertig jaar met hart en ziel in gezet voor de Noordseparkbuurt. Na een kort ziekbed is hij afgelopen woensdag 22 maart 2023 overleden. We zullen zijn inzet en humor missen.

 

Achterbanvergaderingen:

Er moet doorlopend een achterbanraadpleging zijn. Anders is er te weinig tijd.

Representativiteit wordt aangetoond dmv een verslagje.

Minimaal 1 x per jaar is er een achterbanvergadering

Bewonerscommissie overlegd 2 x per jaar met een contactpersoon van Mitros

 

De bewonerscommissie bestaat uit:

Robbert van Vliet (voorzitter / secretaris)

Wilma Bos (penningmeester)

Marinus ter Horst

Ineke van Essen

Joska Tuytel

Wilt u ook in de bewonerscommissie? Neem contact op! We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, zowel voor het contact met Mitros als voor het organiseren van activiteiten en het schrijven van artikelen voor de website en de nieuwsbrief.