Op woensdagavond 21 februari wordt voor de vierde maal door de wijkraad Noordwest het verkiezingsdebat georganiseerd in Buurtcentrum Geuzenkwartier om 20 uur aan de Laan van Chartroise 166. U wordt hiervoor van hart uitgenodigd om aanwezig te zijn en uw stem en mening te laten horen. Er is de afgelopen jaren in Noordwest veel gebeurd. Naast dat er veel nieuwbouw is gerealiseerd en de wijk er in meerdere opzichten op vooruit is gegaan, zijn er ook zorgen. Zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijnswerk, over de hoge huren van de sociale woningbouw en zorgen over de overlast op delen van de Amsterdamsestraatweg. Kansen liggen er door de vele actieve bewoners en vrijwilligers, maar zorgen blijven er over verkeersoverlast, luchtvervuiling en milieuoverlast van Lage Weide.

Onze eigen buurt heeft vervolgplannen voor het Noordse Park

De vervolgplannen voor het Noordsepark (‘Maak van het Noordsepark een kwaliteitspark’) worden uitgevoerd. In 2009 heeft de gemeenteraad 1.1 miljoen beschikbaar gesteld waarmee een deel van de plannen is uitgevoerd. Toegezegd werd om later meer middelen vrij te maken. Daar is er niet van gekomen. Het wordt nu tijd de toezegging in de komende raadsperiode waar te maken. Zeker gelet op het feit dat er in de onmiddellijke nabijheid rond 1500 woningen worden gebouwd.

Om het verkiezingsdebat goed te laten verlopen en U volop de ruimte te geven om aan de politici vragen te stellen hebben we Tom Staal bereidt gevonden om het debat te leiden. Voor het debat hebben we alle lijsttrekkers van alle politieke partijen uitgenodigd.

n twee blokken zullen de vertegenwoordigers met elkaar in debat gaan over een zestal stellingen dit doen zij in korte debatten. Thema’s zijn Wonen, Verkeer en Milieu, Zorg en Welzijn, de ASW en Veiligheid. Bij elke stelling na het debat krijgen de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen over dat thema.

We hebben de partijen 31 stellingen voorgelegd en om een standpunt gevraagd. Dezen zullen aan de bezoekers worden uitgedeeld. Andere onderwerpen die met Noordwest te maken hebben en waar zorgen en/of vragen over zijn kunnen natuurlijk ook aan bod komen

http://www.wijkraadnoordwest.nl/wp-content/uploads/2017/12/Stellingen-verkiezingsdebat-Noordwest.pdf