citypads

In het voormalig kantoorgebouw van Bureau Jeugdzorg aan de Nijenoord 2-4 wordt momenteel flink gesloopt om op deze plek woonruimte te realiseren. De sloop zal eind november in zijn geheel zijn afgerond; de bouwwerkzaamheden starten naar verwachting in het begin van het nieuwe jaar. Op Nijenoord 2-4 worden 114 hoogwaardige zelfstandige studio’s en appartementen ontwikkeld.
Afgelopen zomer al werden hierover twee informatieavonden voor omwonenden georganiseerd.

De ontwikkeling van de studio’s is in handen van City Pads, een ervaren projectontwikkelaar die zich specialiseert in het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen. Het bedrijf heeft haar oorsprong in Eindhoven, maar is sinds 2012 ook buiten Eindhoven actief. Zo werden kantoren in
Amsterdam en Rotterdam de afgelopen jaren succesvol getransformeerd. Momenteel voert City Pads ook de transformatie uit van Vliegend Hertlaan 1-­11 in Utrecht. Dit is een voormalig kantoor van de gemeente Utrecht dat wordt getransformeerd naar 240 woningen.

Wat gebeurt er met “Nijenoord”?
Het gebouw wordt getransformeerd tot 114 hoogwaardige zelfstandige huurwoningen (studio’s en appartementen, met name bestemd voor jongere mensen, zoals expats, starters en promovendi). De huren worden vastgesteld op basis van het in Nederland gangbare Woning Waardering Stelsel (WWS) en liggen voor het overgrote deel onder de huurtoeslaggrens van € 710,- per maand. Verhuur en beheer vindt plaats door een professionele verhuurorganisatie (Holland2Stay). De woningen kennen geen doelgroepbeperking vanuit de bestemming. Dit wil zeggen dat iedereen er mag wonen.

Woningen worden gemeubileerd verhuurd, waardoor verhuisbewegingen (en de overlast die dit kan veroorzaken) worden beperkt. Een bewoner woont gemiddeld 1 à 2 jaar in het gebouw, voordat deze doorstroomt naar een andere woning. Over het voorgenomen programma is uitgebreid vooroverleg geweest met de gemeente. De doelgroep sluit aan bij een speerpunt in het beleid van de gemeente om meer betaalbare woonmogelijkheden te creëren voor starters en jonge mensen in de stad. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er een goede oplossing dient te komen voor de hoge mate van kantoorleegstand. Dit project sluit naadloos aan op beiden.

Als onderdeel van de transformatie wordt de gehele gevel van het gebouw vervangen door een metselwerk gevel met veel glas. Op de informatieavonden zijn diverse impressies getoond van het nieuwe gebouw. Deze zijn positief ontvangen en inmiddels heeft ook de Welstandscommissie haar akkoord gegeven. Aan de achterkant van het gebouw wordt het toegangshek weggehaald en het straatwerk vernieuwd. Doel is dat ook deze kant een representatieve ingang zal vormen voor het gebouw. Op de perceelgrens met de achtergelegen woningen worden hoge coniferen geplaatst, om privacy van de bewoners van de achterliggende percelen en andersomook de privacy van de nieuwe bewoners te garanderen.

Beheer en eigendom
Het gebouw zal beheerd worden door Holland2Stay (H2S); dit is een beheerder die veel ervaring heeft met dit type huisvesting en op dit moment ca. 2.500 woningen beheert in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. H2S zal ook het gebouw aan de Vliegend Hertlaan in Utrecht gaan beheren (dit is nog in ontwikkeling). De beheerder zorgt voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en heet nieuwe bewoners welkom. In een gebouw met dit bewonersaantal, zullen wekelijks wisselingen plaatsvinden; de beheerder is dus zeer frequent in het gebouw aanwezig. Een schoonmaakdienst houdt het gebouw en de omgeving schoon. Het gebouw zal ook na transformatie/oplevering eigendom blijven van City Pads

Sloop en verbouwing
Het gebouw is inmiddels grotendeels gestript; eind november is dit geheel afgerond, waarna alleen het casco resteert. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning is verleend, start de aannemer in opdracht van City Pads met de transformatie van het gebouw. Deze verbouwing duurt in totaal ca. 8 maanden en start naar verwachting begin 2016.